Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

sensation
8056 6e6e
sensation
“The type of person you marry plays a big role in the type of children you have, so do your unborn children a favour by choosing wisely.”
Reposted fromstonerr stonerr viamiimi miimi
sensation
0297 26d3
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viamiimi miimi
0104 8442 500
sensation
5957 a321 500
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love
sensation
7329 74fe 500
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy

August 06 2017

sensation

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viasurpriseme surpriseme
sensation
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasurpriseme surpriseme
sensation
Reposted fromcatdog2 catdog2 viasurpriseme surpriseme
3212 eefa 500
sensation
sensation
3116 f484
sensation
sensation
sensation
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja viaavooid avooid
sensation

July 26 2017

sensation
1304 2804
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
sensation
1321 3fac
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
sensation
1293 3dae 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialovesweets lovesweets
sensation
1935 7176 500
Reposted fromhormeza hormeza vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl